top of page

השתלמויות, הכשרה והדרכה

השתלמויות לאנשי מקצוע, בתחומים השונים, המעוניינים לרכוש יידע וכלים לעבודה המכוונת לביסוס יחסים בטוחים בין השותפים לעבודה. לשם כך ההשתלמות תציג את המנגנונים, הכלים המבססים יחסים בטוחים בין השותפים. תפרט ותדגים דרכים ליישם מנגנונים אלה תחומים השונים. תציע מיומנויות לחקר צרכיהם של כל פרט ופרט ובהתאם התאמת מענה לצרכים אלו במסגרת העבודה. ההשתלמות תאפשר התנסות חוויתית במיומנויות שיתוארו. התפיסה, המושגים והמיומנויות המוצעים מבוססים על ניסיון רב שנים שלי בשדה כפסיכולוג חינוכי במערכות חינוך, כמנהל שירות פסיכולוגי וכמדריך של פסיכולוגים. כמו כן ההמשגה והמנגנונים מעוגנים בתיאוריה העוסקת באיכות יחסי הורה ילד, תיאוריית ההתקשרות, שחקרה במשך עשרות שנים את דרכי התהוות יחסי הורה ילד והורחבה בשנים אחרונות ליחסי מורה תלמיד. תיקוף התפיסה בארץ בוצע במחקר שנערך בנושא במסגרת עבודת הדוקטורט שלי.

השתלמות למורים ולצוותי הוראה

ההשתלמות תדגיש את המנגנונים והכלים הדרושים לבניית יחסים בטוחים ומזמינים בין מורים לתלמידים, תפרט דרכים ליישם אותם בכיתה, ותציע כלים לחקר והתאמה של צרכי התלמידים בסביבה הקבוצתית. כל זאת מתוך ניסיון עשיר ותיאוריית ההתקשרות, הקשורה לאיכות יחסי הורה-ילד ומורה-תלמיד, שחקרה דרכי התהוות יחסים אלו. המנגנונים והתפיסות התוארו במחקר שביצעתי במסגרת עבודת הדוקטורט שלי, והמטרה היא לאפשר למורים ליישם רעיונות אלה ליצירת חוויית למידה עשירה ומתגמלת עבור התלמידים.

researchers-looking-alternative-energy-souces 1.png
family-therapy-psychologist-office.png

השתלמות לפסיכולוגים

השתלמות זו מיועדת לפסיכולוגים חינוכיים המעוניינים לרכוש ידע וכלים לעבודה עם מחנכים וצוותי הוראה, במטרה לבסס יחסים בטוחים בין מורה לתלמיד. התכנית תציג מנגנונים וכלים לפיתוח זמינות רגשית, חקר צרכים, והתאמת פעילויות בחדר המורים ובכיתה, תוך שימוש בניסיון רב שנים בתחום הפסיכולוגיה החינוכית ובתיאוריית ההתקשרות. ההשתלמות תכלול התנסות חוויתית במיומנויות אלו ותרגול שיאפשר למידה מגוונת ומותאמת אישית, תוך קידום צמיחה אקדמית, חברתית ורגשית של התלמידים.

הדרכת פסיכולוגים

בעידן שבו ייעוץ מקצועי נדרש להיות מעל לסטנדרט של יידע טכני בלבד, מגיעה ההדרכת פסיכולוגים של בדרכי נועם לספק ערך מוסף ייחודי. התכנית, המבוססת על ניסיון רב שנים בעבודה עם מגוון אוכלוסיות ומערכות, מתמקדת בשילוב של העברת יידע תיאורטי עם יישום פרקטי בשטח. העיקרון המנחה את ההדרכה הוא התאמת התוכן והמתודולוגיה לצרכים הספציפיים של המודרך ולקוחותיו, תוך מתן דגש על ייחודיות וערך מוסף שלא ניתן למצוא במקורות מידע כלליים

mid-shot-woman-therapist-shaking-hands-with-patient.png
happy-entrepreneur-presenting-his-colleagues-new-business-strategy-whiteboard-during-meeti

הדרכת מנהלים

ניהול מודרני דורש מגוון רחב של מיומנויות, במרכזן יצירת צוות עבודה מותאם והרמוני, המחזיק במטרה משותפת ומתאפיין בכבוד הדדי והסתגלות. הצוות מורכב מאנשים עם תמהילים שונים של כישורים, מה שמאפשר לחולל שינוי העולה על יכולתו של פרט בודד. המנהלים משיגים שלם גדול מסך חלקיו על ידי יצירת צוות. עבור יצירת שינויים מהותיים, צוות זה חייב להיות בעל סמכות, עוצמה והשפעה. במסגרת ייעוץ מנהלים שאנו מציעים, מושם דגש על תפיסה תאורטית, מחקרית וניסיון עשיר, כדי לייעל ולשפר את תהליכי הניהול והשליטה, תוך קידום תרבות של סמכות מאוזנת ובריאה.

bottom of page