top of page

טיפול זוגי – תיאוריית החוויות המוסכמות

ריס ניסח תיאוריה ביחס לחוויות המוסכמות בין בני הזוג. במונח חוויות מוסמכות הכוונה לחוויות המשותפות לבני הזוג, המאפיינות את תפיסת העולם שלהם. חוויות אלה משפיעות על דרך הבנתם את הסביבה והערכתם את העקרונות הפועלים בה ומתוך כך משפיעות על סגנון פתרון הבעיות הזוגיות. התיאוריה הציעה טיפולוגיה זוגית.

בטיפולוגיה שלו מפרט ריס שלושה דפוסי יחסים:

הזוג המאופיין כרגיש לסביבה - בזוג זה העולם נתפס כפועל לפי עקרונות הניתנים לחיזוי, כמסודר וניתן לשליטה. כאשר מוצגת בעיה בפני בני הזוג, בני הזוג ערים לכך שיש צורך בתפיסת מירב הרמזים האפשריים, כדי לפתור את הבעיה. כל בן זוג גם ער לתגובות של בן הזוג האחר. הוא מעריך את הפתרונות השונים שמוצעים. הוא יכול לקבל פתרונות אלה או לדחותם, על סמך דיוקם האובייקטיבי. הפתרון אינו מיידי, הוא סיומו של תהליך בהערכתם של הרמזים הסביבתיים ועל הדעות המגוונות שעולות. אין כל לחץ בזוגיות לכיוונו של פתרון מסוים, בהתאם לדעתו של מישהו מסוים. האינפורמציה שעולה היא בחזקת סיוע הבהרה ולא כדחיפה לפתרון אחיד. הפתרון הוא בסכומו של דבר, איזון בין תפישתו האינדיווידואלית של היחיד לבין הדעות וההבהרות שקבל מבן זוגו, וזאת על מנת להגיע לפתרון אופטימלי.

הזוג, המאופיין בריחוק בין אישי - בזוג זה בני הזוג עסוקים בעולמם הם וברגשותיהם. ההתנסות בזוג זה הינה של בידוד ומרחק בין אישי בין בני הזוג. היחסים בין בני הזוג הינם שטחיים. פתרון בעיה, בסוג זה של זוגיות, נתפס כדרך בה יכול היחיד לבטא את עצמאותו ואת אי תלותו בבן הזוג האחר. קבלת דעה של מישהו אחר מעידה על חולשה. כל בן זוג מתייחס לבעיה באופן נפרד מהשני ומשתדל שלא להשתמש באינפורמציה מהשני. בזוגיות כגון זו מישהו יכול לשלוף פתרון מהמותן ולו רק כדי להראות את שליטתו ומהירותו בפתרון הבעיה. מישהו אחר יכול לנסות זמן רב להתמודד עם הבעיה, כאילו לאסוף את כל האינפורמציה האפשרית, אבל בעצמו. בזוגות אלו הפתרון האופטימלי של הבעיה, הוא בעל ערך מישני. החשוב מכל הוא כאמור להפגין יכולת שליטה ואי תלות, של האחד בשני.

הזוג המאופיין ברגישות לאחידות דעים - בזוגיות זו משותפת התפיסה שהסביבה הינה מאיימת, בלתי נשלטת ובלתי ניתנת לחיזוי. בזוגיות מסוג זה החשוב ביותר לזוג הוא להישאר מלוכד ובהסכמה מלאה בפני כל בעיה. בעיה המוצגת לזוג נתפסת כמשהו מחוץ למערכת הזוגית שאין עליו שליטה וקשה להתמודד איתו. אין הם מחפשים את כל הרמזים לפתרון בסביבה. הפתרון נמצא לתחושתם, באחידותם. כל אחד מבני הזוג מגלה רגישות רבה לדעותיו של השני. בני הזוג נמנעים מלהביע דעה היכולה לפגוע בשני ובהומוגניות הזוגית. הרגישות של האחד לשני עומדת בניגוד גמור לשטחיות בהתייחסות לסביבה. באופן כזה בני הזוג משתדלים להגיע לפתרון מהיר. גם בזוגיות זו הפתרון האופטימלי הוא בעל ערך מישני. החשוב ביותר לבני הזוג, להישאר מלוכדים ולפעול במשותף מול האיום מבחוץ.

Σχόλια


Ο σχολιασμός έχει απενεργοποιηθεί.
bottom of page