top of page
Fotolia_7229087_S.jpg

איכות היחסים בהם התנסו בני הזוג מהווה את הבסיס לתפיסת העולם שלהם וליחסים אותם הם יוצרים בהווה. כל אחד נושא עמו חוויות ממשפחת המוצא שלו ותבניות יחסים זוגיים אותם ראה ביחסי הוריו והפנים. לעתים חוויות משפחת המוצא מהוות "פצע" היסטורי אותו כל אחד מבני הזוג רוצה לתקן. לשם כך הוא משחזר חוויות קודמות מתוך כוונה שבהווה "ירפא" את ה"פצע".

על פי תפיסתנו, מקורו של חלק מהקושי טמון בהיסטוריה המשפחתית של בני הזוג במשפחות המוצא שלהם. חוויות כואבות אותם הם נושאים מהבית מתבטאות באיכות היחסים הזוגיים הנוכחיים ועלולים להקשות על ביסוס חוויית ביטחון בזוגיות.

כיצד בונים את היחסים בין בני זוג כבסיס בטוח?
רגישות השותפים ויכולתם לקרוא האחד את צרכי השני ולהציע מענה מותאם מהווה מרכיב חשוב בבניית מערכת יחסים בטוחה. יכולתם של השותפים לקיים שיחה פתוחה אחד עם השני, לשאת ולתת על מטרות ותוכניות משותפות ולסכם על תוכנית משותפת מהווה מרכיב נוסף. אנו מאמינים כי ניתן לשכלל מיומנויות אלה ובכך לאפשר בניית מערכת יחסים בטוחה. 

טיפול זוגי

מאמרים בנושא טיפול זוגי

bottom of page